Vedtekter

KAPITTEL 1; NAVN OG FORM

§ 1 Navn

Klubbens navn er Asker Hundeklubb
her forkortet til AHK

§ 2 Tilknytning og interesseområde

Asker Hundeklubb er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Asker Hundeklubb er tilknyttet Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) som samarbeidende klubb, og dekker området Asker og omegn


§ 3 Formål

Klubbens formål er å

a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet

b) fremme mulighetene for aktivitet med hund

c) bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige,

funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuell

raseklubb

d)Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige

former. Alle aktiviteter tilrettelagt for barn og ungdom skal være rusfrie.

e) ivareta medlemmenes kynologiske interesser

KAPITTEL 2; MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan styret, etter søknad, ta opp enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

§ 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlem forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) utmeldelse

b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende

kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre

e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite

f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber klubber

§ 8 Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.


§ 9 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det krever 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

KAPITTEL 3; ORGANISASJON

§ 10 Klubbens organer

a) Årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styre

d) Valgkomité

§ 11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 6 ukers varsel, lik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

Med innkallelsen skal følge:

• Dagsorden

• Undertegnet Årsberetning

• Undertegnet regnskap med revisors beretning

• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være

Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.

2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Styret konstituerer seg selv. (hvis aktuelt).

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:

a) alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet

avholdes.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for årsmøtet.

§ 13 Årsmøtet behandler

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Evt. tellekorps.

Årsberetning.

Regnskap med revisors beretning.

Budsjett for neste år.

Planer for drift og aktivitet neste år.

Valg av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter.

Valg av revisor med vararepresentant.

Evt. honorar til revisor.

Valg av Valgkomité med vararepresentant.

Andre saker som står oppført på dagsorden.

§ 14 Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 15 Styret

Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som velges på årsmøtet. Styret har ansvar for å:

a) Lede klubben mellom årsmøtene.

b) Avholde årsmøte.

c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.

d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.

e) Oppnevne avlsråd (gjelder kun raseklubb/forbund), komiteer. eventuelt redaktør, og representanter for klubben.

f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions.

g) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.

h) Oppnevne komiteer og representanter for klubben.

i) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§ 16 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomitéen velger leder innen sin midte. Valgkomitéen tar i mot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

KAPITTEL 4; REVISOR

§ 17 Revisor

Årsmøtet velger hver år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

KAPITTEL 5; DIVERSE BESTEMMELSER

§ 18 Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 19 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet annet er nevnt, kreves det absolutt flertall.

§ 20 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til fremme av de under paragraf 2 nevnte formål.

DEFINISJONER

Absolutt flertall:

Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall:

Mer enn spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Reklamer